Nie masz czasu na szukanie?

508 913 532

sekretariat@prolearning.pl

Formularz na egzamin

2 +
= 10

Regulamin zdawania

Regulamin zdawania egzaminów w Centrum Innowacji ProLearning zgodny wymogami Pearson VUE oraz Certiport.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgłoszenie na egzamin należy rozpocząć od telefonicznego lub mailowego uzgodnienia terminu sesji z ośrodkiem egzaminacyjnym Centrum Innowacji ProLearning, nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu. Dane kontaktowe Centrum Innowacji ProLearning oraz informacje dotyczące egzaminów dostępne są na stronie www.prolearning.pl. Zgłoszenie mailowe możliwe jest  poprzez formularz dostępny na stronie www.prolearning.pl. O kontakt z ośrodkiem prosimy także osoby, które zamierzają dokonać rejestracji on-line bezpośrednio poprzez strony Pearson VUE oraz Certiport.

2. W Centrum Innowacji ProLearning egzaminy rozpoczynają się w ustalonych godzinach w czasie pracy ośrodka, jednak nie wcześniej niż 9:00 i nie później niż 14:00 w zależności od czasu trwania danego egzaminu. Egzaminy odbywają się we Wrocławiu.

3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji telefonicznej lub mailowej należy wypełnić Formularz Zgłoszenia na egzamin dostępny na stronie www.prolearning.pl. Na Karcie Zgłoszenia należy podać dane zdającego oraz płatnika wraz z numerem NIP i niezbędnymi danymi adresowymi, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Innowacji ProLearning.

4. Bezkosztowa zmiana terminu egzaminu uzależniona jest od poszczególnych dostawców.

5. Odpłatność za egzamin należy uiścić najpóźniej 2 dni  przed dniem zdawania egzaminu wystawiając fakturę proforma lub też za pomocą vouchera. W przypadku braku wpłaty na koncie CI Prolearning, termin egzaminu zostaje przesunięty.

6. Po podpisaniu okresowej umowy na świadczenie usługi egzaminacyjnej przez Centrum Innowacji ProLearning istnieje możliwość ustalenia formy płatności przelew 14 dni.

§ 2. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

1. Egzaminy prowadzone są w formie testu komputerowego. Każda osoba zdająca egzamin ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe.

2. Przystępujący do egzaminu ma obowiązek przybyć przynajmniej 15 min. przed czasem rozpoczęcia egzaminu w celu dopełnienia formalności. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktowane jest jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Zamawiający traci możliwość zdawania egzaminu w zarezerwowanym terminie i zostanie obciążony kosztami egzaminu, chyba że pracownik Centrum Innowacji ProLearning postanowi inaczej.

3. Na egzamin należy zgłosić się z 2 dokumentami tożsamości zawierającymi odręczny podpis właściciela. Przynajmniej w jednym z dokumentów powinno być aktualne zdjęcie egzaminowanego.

4. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić jedzenia, napojów, torebek, bagażu, teczek, komputerów przenośnych, programowanych kalkulatorów, telefonów komórkowych, sprzętu do robienia zdjęć,  pomocy naukowych (chyba, że szczegółowe warunki producenta oprogramowania stanowią inaczej). W trakcie zdawania egzaminu nie wolno opuszczać Sali egzaminacyjnej. Każda osoba przystępująca do egzaminu, otrzymuje laminowane tablice i pisaki do notatek w trakcie egzaminu, które należy zwrócić po zakończonym egzaminie.

5. Podczas zdawania egzaminu obowiązuje cisza, nie wolno w jakikolwiek sposób porozumiewać się z innymi zdającymi.

6. Przebieg egzaminu jest bezpośrednio monitorowy przez kamerę internetową. W razie jakichkolwiek problemów czy też pytań, w kwestiach  formalnych, podczas zdawania egzaminu, można porozumieć się z pracownikiem Centrum Innowacji ProLearning  poprzez podniesienie ręki do góry, w przeciągu 1-3 minut  pracownik CI ProLearning podejdzie do zdającego.

7. W razie nie stosowania się przez zdającego do ustalonych zasad zdawania egzaminów, pilnujący przebiegu egzaminów pracownik Centrum Innowacji ProLearning ma prawo do interwencji. Niedostosowanie się do zaleceń skutkować będzie przerwaniem egzaminu.

§ 3. ZASADY DOTYCZĄCE  WYNIKÓW EGZAMINU

1. Po skończonym egzaminie, każdy zdający otrzyma wydruk z wynikiem uzyskanym czasie egzaminu, chyba że szczegółowe warunki zdawania egzaminu stanowią inaczej. Wydruk nie jest potwierdzeniem uzyskania certyfikacji.

2. Wyniki egzaminów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się ich certyfikacją.

3. Każdy egzamin można zdawać wielokrotnie, na warunkach określonych przez producenta danego oprogramowania. Każdy kolejny egzamin wymaga odrębnej rejestracji oraz opłat. Odstępstwem od tego może być aktualnie obowiązująca promocja producenta.

4. Potwierdzenie uzyskania certyfikatu jest przesyłane w terminie określonym przez firmę autoryzującą, po pozytywnym zakończeniu ścieżki egzaminacyjnej. W przypadku jego braku, należy zwrócić się bezpośrednio do firmy autoryzującej. Organizator egzaminu, Centrum Innowacji ProLearning nie pośredniczy w jego wydawaniu.

§4. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Uczestnicy egzaminów, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez  Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01. stycznia 2011r.

Referencje

"Credit Agricole Bank Polska S.A. niniejszym potwierdza, że firma Centrum Innowacji ProLearning przeprowadziła dla pracowników naszego banku szkolenia z zakresu tworzenia stron www (PHP, MySql) oraz znajomości…"

Credit Agricole Bank Polska S.A.

więcej

"Niniejszym potwierdzam, że Centrum Innowacji ProLearning z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 2c/2 przeprowadziło w 2016r. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań profesjonalne szkolenia z…"

31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu zapisu na wybrane egzaminy.

Kod * Nazwa * Data * Godzina Opcja
+

Twoje dane

- Zobacz regulamin
×